Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré sú formálne a ideovo doplnené a konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Hybridná forma výstavy prirodzene prepája interný zbierkový materiál a súčasné diela z externých zdrojov. Cieľom nie je intervenovať súčasným umením do stálych expozícií či, naopak, začleniť drobné výňatky z histórie k ilustrácii kontextu diel z ostatných rokov. Rekontextualizácia vybraných diel od polovice 18. storočia až po deväťdesiate roky 20. storočia sa sústredí na možnosti ich aktualizácie a znovuobjavenia formou začlenenia do dialógu so súčasným umením.

Projekt Talking Hands vníma ľudské ruky ako základ neverbálnej komunikácie, neodmysliteľnú súčasť kultúry a spoločnosti či jeden z východiskových motívov a zároveň formálnych činiteľov v kresliarskom, maliarskom či sochárskom médiu. Koncepcia výstavy sa opiera o tematické okruhy, ktoré prirodzene naznačila selekcia vybraných diel zo zbierkového fondu Galérie Jána Koniarka. Prirodzene prechádza od intímnych vyobrazení a bezstarostných momentov – voľnočasových aktivít, experimentov, hier a spoločenskej zábavy k súčasnému poznaniu o digitálnom správaní, komunikácii či sexualite. Sleduje vybrané gestá ako neodmysliteľné sym­boly politického naratívu, (od)boja, násilia či smrti. Ruka tematizujúca prácu je častým motívom a zároveň významnou súčasťou (intervenujúceho/intervenujúcej) autora/autorky, umeleckého gesta či otázok týkajúcich sa sebaidentifikácie. V neposlednom rade sú gestá dôležitou časťou sakrálnych výjavov či vizuálnym a ideovým prvkom v skúmaní aktuálnych otázok týkajúcich sa náboženstva, viery a cirkvi.
The curatorial project Talking Hands makes a selective study of hand motifs and the narrative potential of gestures in contemporary visual art, supplemented and confronted formally and ideationally with a selection from the collection of Trnava’s Ján Koniarek Gallery. In a natural way, the exhibition’s hybrid form brings together internal material from the collection and contemporary pieces from external sources. The goal is neither to use contemporary art to intervene in permanent collections, nor on the other hand to slip in small historical extracts to illustrate the context of recent years’ works. Rather, the recontextualization of the selected pieces from the mid-18th century to the 1990s concentrates on how they can be updated and rediscovered, by putting them into a dialogue with contemporary art.

The Talking Hands projects sees the human hand as the basis of nonverbal communication, an inseparable part of culture and society, and a foundational motif and formal agent for the media of drawing, painting, and sculpture. The exhibition’s conception makes use of thematic spheres, intuitively indicated by the selection of pieces from the Gallery’s collection. There is a natural transitioning from intimate depictions and carefree moments – leisure activities, experiments, games, and entertainment related to contemporary knowledge of digital behaviour, communication, and sexuality. It observes selected gestures as inherent symbols of political narrative, conflict and rebellion, violence, and death. Work that makes a theme of the hand is a frequent motif and a significant element of the artist (intervening), of the artistic gesture, or of questions relating to self-identification. Not least of all, gestures are an important part of sacral expression, and an ideational component in exploring current issues concerning religion, faith, and churches.

You may also like

Back to Top