Cuckoos by Pavla Malinová is connected to time whose concept has different meanings for each of us. We perceive it through unstoppable impermanence or through a healing prism of hindsight resulting in desired forgiveness or oblivion. We sometime treat it as an inexhaustible source, whose limits we always realise way too late. But time is not only the symbol of existential experiencing; it also represents the strength that comes with a definition of one’s own priorities. Ticking away unflaggingly, Pavla Malinová’s Cuckoos place unwanted gifts in the nests of others at the right moment, just like the eponymous beings from the world of birds. They take form of personal crises, new hopes, spirituality, and intimate moments filtered by the personal mythology and symbolism of the artist. 

Pavla Malinová is a distinct representative of the young generation of Czech female artists. Her original painting programme has no followers in our context. It is the result of the combination of several formal and ideological approaches that seep the combination of echoes from the past and present, figurative and abstract motifs as well as concrete and symbolical scenes in the background of dreamlike atmosphere. Although Malinová’s paintings abound in intentional equivocations, camouflages, and modifications, it is her work with concrete prototypes, personal experiences, and her own emotions that is so characteristic of her art. In her earlier works, she portrayed bodies more straightforwardly, even though their forms sometimes deviated from reality in the sense of neo-surrealistic tendencies and formal stylisations. Her organisms were massive, mighty, and cumbersome. Even though they were unequivocally alive, it could seem that no blood circulated inside them because of their robust sculptural nature and that they were just avatars of the artist’s mythology. The modernist character of figures, along with the earthy colours here and there and fine, even disturbing structures of oil paint applied and spread with a spatula, contrasted with the bright basic colours and various details referring to appropriated historical models.

A solo exhibition in the DSC Gallery in Prague, Cuckoos presents a selection of the latest painting series by Pavla Malinová. She naturally combines the experience from her previous works, while chiefly presenting new themes that sensitively shift her unique artistic programme. Inspired and driven by the art of the Swiss-Austrian symbolist Ernst Steiner (1935, Winterthur), her latest oil paintings clearly express a slight deviation from figural compositions. Mighty figures, torsos, and portraits that over-complicatedly filled up the painting formats, ignored beauty ideals, and inclined towards formless modelling of corporeality are now replaced by hybrid still lifes with only scarce indications of bodies. Here and there, Malinová exposes a piece of a limb or a hint of a skeleton, as if she refuses to relinquish human contact. Yet, her attention turns to a single person – herself, which makes the paintings more intimate than ever. She presents new shapes, in which she combines her personal interest in materials, spirituality, colourful harmony, painting structures, and symbolism of scenes. 

She places the resulting hybrid forms, open to the interpretations of the audience (even though they are indicated by the work titles), into central compositions dominated by circles or circular details. Inspired by the dial forms of classical analogue clocks, sundials, and hourglasses as well as by the details of the cuckoo clock weighs, she presents the leitmotif of the exhibition – time. She does not express it linearly in her oil paintings, but rather she focuses on the visualisation and materialisation of monuments, icons, and talismans of their kind that symbolise intimate moments (e.g. Time for Yourself, 2022, Time for the Good, 2022, Time of the Past, 2022, and others). Throughout the painting development within the series, the circular dials are transformed into amorphous objects, space bodies, and solid materials. The visual and ideological evolution is further underlined by the stylised morphology of birds that does not occur for the first time in the artist’s production. In the past, especially in the self-therapeutic form, birds symbolised new mornings after a wakeful night. Nonetheless, they currently offer hope, freedom, independence, and new beginnings.

Cuckoos by Pavla Malinová is personal and specific, yet general and symbolical. The artworks on display can be accessible and easily legible, yet they require reading between the lines. They are emotional, spiritual, curative, sometimes melancholic and serious, but they do not lack irony, a detached view, and playfulness. They are both historicising and contemporary. Cuckoos provides perfect visualisation of what the artist currently lives for, what she experiences, what helps her, what fulfils her, and what bothers her, all at the same time.

Kukačky Pavly Malinovej sú späté s časom, ktorého koncepcia znamená pre každého z nás niečo iné. Vnímame ho prostredníctvom neúprosnej pominuteľnosti alebo cez liečivú prizmu časového odstupu, ktorého výsledkom je želané odpustenie či zabudnutie. Miestami sa k nemu správame ako k nevyčerpateľnému zdroju, ktorého hranice si uvedomíme vždy až príliš neskoro. Čas však nie je len symbolom existenciálneho prežívania, ale rovnako predstavuje silu, ktorá prichádza so zadefinovaním vlastných priorít. Malinovej Kukačky neutíchajúco tikajú a v správny moment prinášajú nevyžiadané dary do cudzích hniezd ako rovnozvučné bytosti z vtáčej ríše. Majú podobu osobných kríz, nových nádejí, spirituality či intímnych okamihov, ktoré prechádzajú filtrom osobnej mytológie a autorskej symboliky.

Pavla Malinová patrí k výrazným predstaviteľkám mladej generácie českých výtvarníčok. Jej originálny maliarsky program nemá v našom kontexte pokračovateľov. Je výsledkom kombinácie niekoľkých formálnych a ideových prístupov, z ktorých presakujú prepojenia ozvien minulosti a súčasnosti, figuratívnych a abstraktných motívov či konkrétnych a symbolických výjavov na pozadí snovej atmosféry. Hoci vo svojich maľbách cielene zahmlieva, kamufluje a modifikuje, práve práca s konkrétnymi predobrazmi, osobnými zážitkami či vlastnými emóciami je pre jej tvorbu príznačná. V starších prácach zobrazovala telá priamejšie, avšak miestami sa ich forma odkláňala od skutočnosti v intenciách neosurrealistických tendencií a formálnych štylizácií. Organizmy boli masívne, mohutné  a len s ťažkosťou sa hýbali. A hoci boli jednoznačne živé, pre ich robustnú skulpturálnu povahu sa mohlo zdať, že v nich neprúdi krv a sú len avatarmi v autorkinej mytológii. Modernistický charakter postáv, spoločne s miestami zemitou farebnosťou a jemnými až rušivými rozšpachtľovanými štruktúrami navrstvených olejových farieb kontrastovali so žiarivými základnými farbami a rôznymi detailmi odkazujúcimi na apropriované historické predlohy. 

Samostatná výstava Kukačky v pražskej DSC Gallery predstavuje výber z najnovšej maliarskej série Pavly Malinovej. Prirodzene v nej kombinuje skúsenosti z minulej tvorby, pričom ponúka hlavne nové témy, ktoré citlivo posúvajú jej unikátny autorský program. Aktuálne olejomaľby inšpirované a naštartované tvorbou švajčiarsko-rakúskeho symbolistu Ernsta Steinera (1935, Winterthur) zreteľne komunikujú mierny odklon od figurálnych kompozícií. Mohutné postavy, torzá či portrétne výjavy, ktoré krkolomne vypĺňali formáty obrazov, ignorovali ideály krásy a prikláňali sa k neforemnej sochárskej modelácii telesnosti, nahrádzajú hybridné zátišia s už len zriedkavými náznakmi tiel. Malinová sem-tam odkryje kúsok končatiny či náznak kostry, ako keby sa úplne nechcela vzdať ľudského kontaktu. Pozornosť však obracia na jedinú osobu – na seba, vďaka čomu sú obrazy intímnejšie ako kedykoľvek predtým. Prezentuje autorské novotvary, v ktorých spája osobný záujem o materiály, spiritualitu, farebnú harmóniu, maliarske štruktúry a symboliku výjavov.

Výsledné hybridné formy otvorené diváckym interpretáciám (hoci naznačené v názvoch diel) vkladá do centrálnych kompozícií, ktorým dominujú kruhy či kruhové detaily. Inšpirovaná formami ciferníkov klasických ručičkových a slnečných hodín či presýpacích meračov a detailmi závaží kukučkových hodín predstavuje leitmotív výstavy – čas. V olejomaľbách ho neprezentuje v lineárnej rovine, skôr sa zameriava na sprítomňovanie a materializáciu prostredníctvom akýchsi pomníkov, ikon či talizmanov, ktoré symbolizujú intímne momenty (napr. Čas pro sebe, 2022, Čas na dobro, 2022, Čas minulosti, 2022 a i.). Okrúhle ciferníky sa v sérii postupným maliarskym vývojom premieňajú na amorfné objekty, vesmírne telesá a pevné materiály. K vizuálnej a ideovej evolúcii prispieva aj štylizované tvaroslovie vtáctva, ktoré sa v autorkinej tvorbe neocitá prvýkrát. V minulosti, hlavne v autoterapeutickej podobe, symbolizovali nové rána po prebdenej noci. Aktuálne však ponúkajú nádej, voľnosť, samostatnosť a nové začiatky.

Kukačky Pavly Malinovej sú osobné a konkrétne, zároveň všeobecné a symbolické. Vedia byť prístupné a ľahko čitateľné, no vyžadujú si čítanie medzi riadkami. Sú emocionálne, spirituálne, liečivé, miestami melancholické i vážne, no nechýba im irónia, nadhľad a hravosť. Sú historizujúce a súčasné zároveň. Malinovej Kukačky sú dokonalým sprítomnením toho, čím aktuálne žije, čo prežíva, čo jej pomáha, čo ju napĺňa a trápi zároveň.

You may also like

Back to Top