Výstava AREA B1 v skutočnosti prepája tvorbu domácich autorov strednej generácie Viktora Freša (*1974), Mareka Kvetana (*1976) a v Ukrajine narodenej a vo Viedni pôsobiacej umelkyne Niky Kupyrovej (*1985). Využíva prvky mystifikácie, pracuje s rozkladom reality a sleduje osobné mytológie prepájajúce sa medzi sebou. Projektu dominujú objekty, sochy a inštalácie s výraznou materiálnou rozmanitosťou. Selekciu diel autorky a autorov spája metóda experimentovania – s formami, materiálnou premenou, technologickými postupmi či konceptuálnym uvažovaním. Na jednom mieste sledujeme výrazné autorské gestá a umelecké vstupy v kontraste s ich cieleným potláčaním, až vzdaním sa v prospech náhody, chemických procesov, automatizácie a organickej sériovosti. Diela sú inšpirované súčasnou kultúrou, využívajú konceptualizáciu nájdených predmetov, sú hybridmi prepájajúcimi prírodné procesy s vedomosťami a materiálmi súčasného digitálneho sveta. Vystavené práce v priestorovej koláži v prostredí industriálnej atmosféry haly Jurkovičovej teplárne na sebe parazitujú a zároveň existujú v symbióze, potláčajú všeobecne dané idey a napádajú fyzikálne zákony. AREA B1 je environment – pomyselné laboratórium na experimentovanie s novými postupmi a zároveň výsledok pokusov, ktoré sa vymkli spod kontroly. ​​​​​​​
AREA B1 exhibition brings together the work of middle-generation Slovak authors Viktor Frešo (*1974), Marek Kvetan (*1976) and the artist born in Ukraine and based in Vienna, Nika Kupyrova (*1985). It employs elements of mystification, works with the decomposition of reality and traces interconnected personal mythologies. The project is centered on objects, sculptures and installations with significant material diversity. The selection of authors' works is linked by the method of experimentation - with forms, transformation of material, technological procedures or conceptual thinking. In one place, we observe strong authorial gestures and artistic interventions in contrast to their deliberate suppression in favor of chance, chemical processes, automation and organic seriality. The artworks are inspired by contemporary culture, conceptualizing found objects, and acting as hybrids, connecting natural processes with the knowledge and materials of the contemporary digital world. The exhibited works in the spatial collage in the environment of the industrial atmosphere of The Jurkovič Heating Plant parasitize on each other but also exist in symbiosis, defying generally given ideas and challenging the laws of physics. AREA B1 is an environment - an imaginary laboratory for experimenting with new procedures. At the same time, it is the result of experiments that have spiralled out of control.

You may also like

Back to Top