Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí. Záujem o témy spojené s človekom, jeho telesnosťou a figurálnym vyobrazením prirodzene vzišiel z atmosféry v spoločnosti, na ktorú priamo vplývajú politický systém, spoločenský tlak, médiá, hoaxy, sociálne siete či novodobé influencerstvá. Téma aktualizovaná o pocity zrodené z dôsledkov pandémie akceleruje urgentnú potrebu fyzického kontaktu a možnosti stretávania sa. Tie sa totiž prirodzene stali vzácnosťou. Introverzia začala v postkoronovom svete prekvitať a nemožnosť fungovať v zabehnutých spôsoboch nastolila otázky o vlastných potrebách, možnostiach prežitia a závislosti od zdravého a prosperujúceho environmentu. Kam až siahajú dôsledky našich rozhodnutí? Je človek ešte stále stredobodom vesmíru? Praje aktuálna doba individualizácii alebo prekvitá kolektívnou snahou?

Kurátorský projekt voľne prechádzajúci naprieč rozličnými médiami (maľba, socha, inštalácia, videoart, film, zvukový záznam) sleduje formy a stratégie súčasného vizuálneho umenia s dôrazom na aktualizovanú figuráciu. Výstava selektívne reflektuje vybrané témy, ktoré priamo súvisia s telom, telesnosťou a človekom. Prirodzene graduje od banálnych či ironických prístupov cez pseudoarcheológiu a osobné mytológie až k vážnymi politickým témam, otázkam inklúzie marginalizovaných skupín či márnivosti a dôsledkom (negatívneho) pôsobenia ľudstva na životné prostredie. Vzhľadom na rozmanité spektrum tém súvisiacich s človekom, autorských prístupov a fluidných tendencií v súčasnom umení je výstavný projekt koncipovaný ako jeden komplexný celok. Nemá pevný začiatok ani koniec, vynecháva tradičné a zadefinované inštitucionálne kategórie, preberá formu vizuálnej koláže, ktorá sa ako organická inštalácia tiahne prostredím Galérie Jána Koniarka v Trnave. Aj napriek tomu ponúka niekoľko základných tematických okruhov, ktoré spájajú heslá Nová nová figurácia, Politika tela a Identity. Jednotlivé sekcie sa prirodzene prelínajú a ponúkajú obsiahlu prehliadku súčasného umenia s medzinárodným presahom.

The international exhibition project Antroporary responds to anthropocentric and anthropological tendencies, motifs and elements in the works of the current young generation of artists and art groups in the domestic and international environment. Their interest in themes related to man, his corporeality and figural depiction naturally stems from social atmosphere, directly influenced by the political system, social pressure, the media, hoaxes, social networks, and modern influencers. The subject matter, updated with the sentiment related to the consequences of the recent pandemic, accelerates the urgent need of physical contact and meeting other people, as these have, naturally, become scarce. In the post-corona world, introversion is thriving and the impossibility to live as usual is challenging one's own needs, chances of survival, and dependence on a healthy and prosperous environment. What´s the real extent of our decisions? Is man still the center of the universe? Is this age favorable towards individualism or prefers collective efforts?

The curatorial project, which includes various media (painting, sculpture, installation, video art, film, audio recordings), observes the forms and strategies of contemporary visual art with an emphasis on updated figurative art. The exhibition reflects selected themes that are directly related to the body, corporeality, and man. It naturally graduates from banal or ironic approaches, pseudoarcheology and personal mythologies to serious political issues, matters of inclusion of marginalized groups or vanity, and the consequences of (negative) human impact on the environment. Due to the diverse range of subject matters related to man, various authorial approaches and fluid tendencies in contemporary art, the exhibition forms one complex unit. It has no beginning or end, omits traditional and established institutional categories, and creates a visual collage that stretches as an organic installation in Jan Koniarek Gallery in Trnava. Nevertheless, it offers several distinctive sections defined as New New Figuration, Body Politics and Identities. The individual sections naturally intersect and offer a comprehensive exhibition of international contemporary art.

You may also like

Back to Top