On timeline, the past is everything that precedes the present. Hence, the existence of the present is conditioned by the existence of the past as something given and immutable. That’s also the reason people tend to perceive it with certain nostalgia, sadness or joy. To fully enjoy the magic of the present, our minds naturally displace the less relevant or pleasant, making space for the most significant moments on the pedestal of eternity. Thus, what encourages us to examine the past through a different lens and see it in a new light is history.

The concept of the Past → Present → Past project is based on the phenomenon of returning to the past, which is an important artistic strategy for the exhibited authors. The group exhibition presents selected artworks by Slovak artists of younger generation whose works use motifs such as reference to the past (common and private), commenting on historical events or reviving the local memory. History is important for them as a direct prerequisite of a new artwork (in terms of documenting) or, on the contrary, serves as a source of inspiration that is subjected to further transformation and deconstruction through various interventions and visual or ideological mash-ups. Past as direct inspiration for the creation of contemporary artworks is a common and established practice. 

The exhibition concept depicts various ways of working with the past, focusing on the motif of returning back to different periods, while respecting and supporting the individual themes of the exhibited artworks. As such, the Past → Present → Past curatorial project differentiates several approaches to the past. The exhibited authors either draw inspiration from their personal and intimate experiences and memories (Peter Barényi, Adam Novota, Adam Šakový), appropriate, reinterpret and subsequently deconstruct the past (Peter Cibák, Štefan Papčo, Katarína Poliačiková, Boris Sirka), depicting bitter historical events through different perspectives (Peter Cibák, Jaroslav Kyša, Štefan Papčo), create fictional history through manipulation or mystification to point out certain social and national complexes (Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, András Cséfalvay), or directly refer to the past through forms and techniques used (Štefan Papčo, Adam Šakový, Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič). In addition, the exhibited selection suggests the current direction and tendencies of the generation of contemporary Slovak artists born around the eighties of the 20th century.
Minulosť je všetko dianie, ktoré sa uskutočnilo a nachádza sa na pomyselnej časovej priamke vždy pred prítomnosťou. Bez minulosti by neexistovala súčasnosť a bez súčasnosti by nebola minulosť. Je daná a nie je ju možné zmeniť. Aj preto sa k nej ľudia vracajú – s pocitom nostalgie, smútku či radosti. Tú nepodstatnú či menej príjemnú vymedzujú zo svojich spomienok, aby si mohli vychutnať kúzlo prítomnosti, a tej významnej by dopriali miesto na piedestáli večnosti. História nás nabáda k skúmaniu a vďaka časovému odstupu ju môžeme vnímať v novom svetle a cez odlišnú optiku.

Hlavná koncepcia projektu Past → Present → Past je založená na fenoméne návratu do minulosti, ktorý je pre vybraných autorov dôležitou umeleckou stratégiou. Skupinová výstava predstavuje selekciu z tvorby mladej generácie slovenských umelcov, ktorí vo svojej produkcii využívajú motívy, ako sú odvolávanie sa na (verejnú a osobnú) minulosť, komentovanie historických udalostí či oživovanie lokálnej pamäti. Dejiny sú pre nich dôležité ako priamy predpoklad k vzniku nového diela (v dokumentačnej rovine) alebo naopak – predstavujú inšpiračný zdroj, pričom ich ďalej pretvárajú a dekonštruujú formou intervencií a vizuálnych alebo ideových remixov. Minulosť ako inšpirácia pre vznik nového — súčasného diela predstavuje vo svete umenia bežnú a dlhodobo zaužívanú prax. 

Koncepcia výstavy vykresluje typológiu narábania s minulosťou, pričom sa sústredí na motív návratu späť v čase do ľubovoľného obdobia, ale zároveň rešpektuje a podporuje už nastolenú tematiku vybraných diel. Kurátorský projekt Past → Present → Past rozlišuje niekoľko línii. V prvom rade sa autori inšpirujú osobnými až intímnymi skúsenosťami a spomienkami (Peter Barényi, Adam Novota, Adam Šakový), apropriujú, reinterpretujú či následnej dekonštruujú minulosť (Peter Cibák, Štefan Papčo, Katarína Poliačiková, Boris Sirka), viditeľná je aj snaha poukázať na trpké historické udalosti a stavať ich do nového svetla (Peter Cibák, Jaroslav Kyša, Štefan Papčo), tvorba vlastných – vymyslených dejín formou manipulácia a mystifikácie, za účelom kritiky a poukazovania na možné spoločenské a národné komplexy (Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič, András Cséfalvay) či v neposlednom rade je to forma a technika umeleckých diel, ktorá priamo pripomína inšpiráciu minulými obdobiami (Štefan Papčo, Adam Šakový, Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič). V druhom pláne selekcia predstavuje náznak určitého smerovania slovenských súčasných umelcov generácie narodenej okolo osemdesiatych rokov 20. storočia.

You may also like

Back to Top