Kurátorský projekt WYSINWYS sa zaoberá témou zobrazovania a následnej percepcie zobrazovaného. Idey, koncepcie, situácie, vnemy a vizuálne stránky vybraných diel otriasajú zaužívaným presvedčením či predpokladom o povahe reality. To, na čo sa pozeráme, nie je to, na čo sa pozeráme. Výstava skúma rôzne modifikácie a mystifikácie reality, ktoré na prvý pohľad môžu zostať nepovšimnuté. Výsledkom je často rozporuplný moment so zvláštnou atmosférou, v ktorom divák síce tuší, že to, čo vidí, pravdepodobne nebude realita, no práve tieto „skraty“ a „chyby“ stimulujú jeho vnímanie a následný záujem o videné. Vystavené diela skúmajú našu pozornosť, odkazujú na nedokonalosť vnemov, ale takisto tematizujú niečo, čo by som definoval ako schopnosť sústrediť sa na aktuálne prejavy súčasného umenia.
The curatorial project WYSINWYS deals with the topic of the depiction and subsequent perception of displayed images. Ideas, concepts, situations, sensations and visual side of selected artworks shake one's previously held beliefs or assumptions about the nature of reality. What you see is not what you see. The exhibition explores various modifications and mystification of reality which may be unnoticed. This results into quite controversial moment with a special atmosphere in which a viewer knows that what he/she sees is probably not likely to be a reality, but these 'errors' and 'mistakes' stimulate his/her perception and subsequent interest in seen images. Exhibited artworks are exploring our attention, refer to the imperfection of sensations, but also they thematise something I would define as the ability to focus on the current forms of the contemporary art.​​​​​​​

You may also like

Back to Top