Na sociálnych sieťach trávime oveľa viac času, ako by bolo vhodné. Cvičíme, neprijímame lepok a pijeme rastlinné mlieka len kvôli spoločenským trendom. Pri V slabej chvíli rázne prerušíme zdravý životný štýl lavínou fastfoodovej donášky. Bojujeme proti plastovým slamkám, ale lacnú elektroniku si kedykoľvek objednáme z pohodlia domova a necháme doviesť až z Číny. Prechádzame z jedného extrému do ďalšieho a radšej namiesto toho, aby sme uvažovali v logickej perspektíve, nazeráme na svet čiernobielo. Životná rovnováha je zostáva iba vysneným sen snom každého z nás, pretože povedzme si úprimne, nájdenie správnej miery je oveľa náročnejšie, ako dodržiavať nelogické detoxy a obmedzenia.

Tvorba multimediálneho umelca Kristiána Németha (*1983) balansuje na hrane. Tematicky i formálne. Absolvent Ateliéru IN Katedry intermédií a aktuálny doktorand v Ateliéri vvv Martina Piačeka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení dlhodobo reflektuje ideové prešľapy a hriechy cirkvi a jej vedúcich protagonistov. Plynule prechádza od osobných skúseností k všeobecným poznatkom a od symbolického dialógu ku konkrétnym témam. Hoci je voči inštitúcii otvorene kritický, nesnaží sa šokovať a ani vytvárať hraničné situácie. Venuje sa tvorbe objektov, fotografii, videám, performance či práci s nájdeným materiálom. Autor aktívne vystavuje doma i v zahraničí a v roku 2015 získal cenu ESSL Art Award. 

Aktuálny výstavný projekt No Balance predstavuje symbolickú líniu Némethovej tvorby, ktorá sa neštíti estetizácie a jednoduchej konceptualizácie objektov a povahy použitých materiálov. Z tematického hľadiska sledujeme posun od kritiky cirkvi, smerom k všeobecným ideám, s ktorými sa dokáže stotožniť každý jednotlivec. Zvoleným názvom upozorňuje na pomyselnú stratu rovnováhy, ktorá však nemusí byť definitívna – môže ísť iba o chvíľkové zaváhanie, dočasný skrat v realite či pocit úzkosti vybudovaný na základe minulých skúseností. Predstavte si v jednej ruke špendlík a v druhej nafúknutý balón, prst vedľa zástupu dominových kociek, či zakopnutie o zavretú škatuľu s nápisom Fragile. 

Gros projektu tvorí selekcia starších objektov doplnená o nové dielo vytvorené na podnet výstavy. Némethové inštalácie upozorňujú na krehkosť dôvery, medziľudských vzťahov, životných súvislostí ale i spomínanej viery. Reorganizovaním reality a následným vzniknutým pocitom neistoty podnecuje k uvažovaniu o vlastných prežitých situáciách. Stačia mu na to len jednoduché minimalistické gestá s redukovanými formami v kryštalicky čistých inštaláciách. Svetelný objekt Stále nažive (2017) narúša povahu reality, ako ju poznáme. Kryštálový luster nezdobí historický strop galérie, ale je len voľne pohodený na zemi. Svieti a je prítomný. Elektrický kábel smerujúci k svojmu zdroju naznačuje, že jeho pozícia nie je náhodná. To, že nevisí vo vzduchu je zámer a hľadanie príčiny sa stáva našou osobnou misiou. Presunutie diel zo steny na zem je v Némethovej tvorbe časté. Akoby ich nepotreboval stavať na piedestál a nenadraďoval nad človeka – stoja na rovnakých základoch. Obdobný princíp kontinuálne rozvíja vo variabilnej inštalácii Krehké (2012-2019), ktorá pozostáva z organicky komponovaných kryštálových pohárov, misiek, karáf či váz. Abstraktné rozvrhnutie podnecuje našu imagináciu, dôležitejšie však je uvedomenie si krehkosti naskladaných objektov, ktoré spolu držia len vďaka fyzikálnym zákonom a rešpektu diváka. Autorovi sa jednoduchým gestom darí vytvárať postupné dávkovanie napätia, ktoré vyžaruje z pominuteľnej rovnováhy objektov. Tie totiž môžu spadnúť a rozbiť sa aj pri zvýšenej ohľaduplnosti divákov. Na podobnom ideovom pozadí buduje aj najnovšiu prácu No Balance (2019). Tvoria ju akési symbolické totemy či drobné stĺpy vybudované z na seba naskladaných kryštálových svietnikov, ktoré sa vynárajú z kartónových škatúľ naplnených porozbíjanými kryštálovými fragmentami. Pomyselnú pevnosť drobnej architektúry stavia na zničených základoch. Pocity neistoty a vratkej rovnováhy sú prítomné, no objekty sa aj napriek nedokonalým podmienkam stále nehybne týčia do priestoru.
We spend more time on social networks than appropriate. We exercise, avoid eating gluten, and drink vegan milk because it is trendy. In moments of weakness, we resolutely interrupt our healthy lifestyle with an avalanche of fast food deliveries. We fight against plastic straws but readily order cheap electronic devices from the comfort of our homes, having them delivered from China. We shift from one extreme to another, and instead of thinking from logical perspectives, we view the world in black and white. A real life balance remains only a dream for all of us because, let’s be honest here, achieving balance is much harder than adhering to illogical detoxes and restrictions.

The artwork of the multi-media artist Kristián Németh (*1983) balances on the edge, both thematically and formally. This graduate of the Studio IN, Inter-media Department of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, and PhD. student in Martin Piaček’s Studio vvv at the same Academy, has long been reflecting the ideological gaffes and sins of the church and its leading protagonists. He flawlessly moves from personal experience to general knowledge, and from symbolic dialogues to the presentation of specific topics. Although he is openly critical of the institution, Kristián neither wishes to shock nor to create situations verging on conflict. He creates objects, photographs, videos, and performances, or he works with found material. The artist actively exhibits his artwork both at home and abroad, and in 2015, he received the ESSL Art Award.

The current exhibition, No Balance, represents a symbolic line of Kristián Németh’s work, which does not refrain from aesthetisation and simple conceptualisation of both objects and qualities of the materials he employs. From a thematic point of view, we can see a shift in Kristián’s work from criticism of the church toward general ideas with which any individual can identify. The exhibition’s title points to the imaginary loss of balance, which, however, does not have to be final – it can only be a momentary hesitation, a temporary break from reality, or a sense of anxiety built on the basis of previous experience. Imagine a pin in one hand and a blown-up balloon in the other, a finger right next to a row of domino tiles, or a trip over a box labelled Fragile. 

The core of the project is built on previous creations, to which have been added new works developed specifically for the exhibition. Németh’s installations communicate the fragility of trust, human relationships, life contexts, but also the aforementioned faith. Through both the reorganisation of reality and the resulting sense of uncertainty, he inspires us to think about our own life experiences. Simple, minimalist gestures, offered by the reduced forms in crystal clear installations, are sufficient for the task. The luminous object Still Alive (2017) disrupts the nature of reality as we know it. The crystal chandelier does not decorate the historic ceiling of the gallery; instead, it is just loosely placed on the floor. It is lit and it is present. The electric cable, leading to the source, indicates that the chandelier’s position is not accidental. The fact that it does not hang in the air is intentional, and the search for reasons turns into our personal mission. Moving the artworks from the wall to the floor is frequent in Nemeth’s work, as if he did not need to place them on pedestals and set them over humans – these works stand on the same foundations we do. He continues developing a similar principle in the variable installation Fragile (2012 – 2019), consisting of organically composed crystal glasses, dishes, carafes, and vases. Their abstract distribution stimulates our imagination; however, it is even more important to realise the fragility of the stacked objects, which remain together thanks only to physical laws and the viewers’ respect. Through simple gestures, the artist manages to dispense doses of tension which emanate from the transient balance of objects. For those can fall and break, even if viewers are highly tactful. Kristián Németh builds his newest work, No Balance (2019), on the same background as his previous ones. This work consists of symbolic totems and tiny columns constructed of crystal candlesticks emerging from cardboard boxes filled with crystal fragments. He is building the imaginary soundness of tiny architectures on destroyed foundations. The feelings of uncertainty and wobbly balance are present, but the objects remain quietly towering in space, despite the imperfect conditions.

You may also like

Back to Top