Kristián Németh
Not my fault

Tvorba multimediálneho umelca Kristiána Németha (1983, Dunajská streda) v sebe charakteristicky spája univerzálne témy s intímnymi obsahmi. Veľkú časť autorovho programu tvorí inštitucionálna kritika katolíckej cirkvi, ktorú komunikuje výtvarným jazykom využívajúcim prvky bežnej reality či nájdených materiálov. Témy súvisiace s cirkvou ho podnecujú k umeleckej produkcii, ktorá osciluje niekde medzi všeobecne známymi poznatkami, osobnými skúsenosťami i fascináciou, striedajúc abstraktné a symbolizujúce formy s konkrétnymi. Németh vytvára kompozične a dynamicky vyvážené výstavné environmenty, ktoré pozostávajú z objektov, inštalácií, performancií, videí či inscenovaných fotografií.

Samostatná výstava Not my fault nadväzuje na autorov minuloročný brnenský debut vo Fait Gallery PREVIEW, pre ktorú vytvoril projekt Warm Greetings. Prvky zo samostatnej výstavy aktualizoval, formálne rekonfiguroval a doplnil o nové poznatky. Aktuálna výstava pokračuje v autorovej univerzálnejšej a symbolickej výtvarnej línii, ktorú charakterizuje uvoľnený prístup k forme a experimentovanie s materiálmi, pričom reaguje na všeobecné témy vychádzajúce z jeho pozorovania a zo stavu spoločnosti. Výstavu Not my fault v Station Gallery charakterizuje signifikantný minimalistický prístup, vzdušná inštalácia, jemná farebnosť či materiálna rozmanitosť s príznačnou konceptualizáciou použitých objektov a materiálov. Je to jednoznačný posun od osobne motivovanej kritiky cirkvi, smerom k myšlienkam, s ktorými sa dokáže stotožniť každý jednotlivec. 

Ústrednými motívmi, prostredníctvom ktorých rozvíja minimalisticky riešený výstavný environment, sú vplyvom sily a tepla ohýbané voskové objekty, ktoré sú zhmotnením časovo ohraničených záznamov priameho umeleckého vstupu a jeho fyzického gesta. Autorskou technikou deformované sviečky, ktoré Németh pôvodne vyňal z kontextu prvého svätého prijímania, reprezentovali v minulých projektoch zraniteľnosť a nevedomé prispôsobovanie sa jedincov kánonom cirkevnej moci. Objekty postupne prešli od počiatočných drobných ohnutí a jemných deformácií k nakumulovaným a organicky pôsobiacim homogénnym hmotám, ktoré z blízkeho pohľadu odkrývajú svoj jedinečný heterogénny charakter. Spleťou zničených sviečok aktuálne komunikuje vplyvy bližšie nešpecifikovanej nadradenej moci, straty zodpovednosti, neovplyvniteľných externých podnetov, spoločenských noriem, tlakov a očakávaní pôsobiacich na jednotlivca či kolektív v súčasnom svete. Je to jednoduchá poetika autorského gesta, ktoré sa pohybuje niekde medzi kreativitou a deštrukciou.

Podobne, ako tomu bolo aj v Némethových minulých projektoch, tak aj v súčasnosti môžeme sledovať scénografický prístup rozvíjaný prostredníctvom závesných či na zemi nainštalovaných modifikovaných vinylových textílií, ktoré reagujú na vizuálne neviditeľné, no v projekte prítomné motívy tepla a ohňa. S ich pôsobením sú prirodzene späté deformácie, zmeny foriem a skupenstiev, ktoré sú zastúpené prostredníctvom štylizovaných roztečených voskov a stigmaticky ladeného závesu. Ten skôr, akoby odohrávajúci sa dej v interiéri zahaľoval, tak podnecuje k voyeurizmu. Výstavný projekt dopĺňa na stenách zavesenými asamblážami, ktoré sú pomyselnými denníkovými záznamami Némethovho materiálneho a vizuálneho experimentovania. 

Kristián Németh
Not my fault

The work of the multimedia artist Kristián Németh (1983, Dunajská streda) characteristically combines universal themes with intimate content.  A large part of the author's program consists of criticism of the Catholic Church, which is communicated in an artistic language using elements of ordinary reality or found materials.  Church-related themes encourage him to produce art that oscillates somewhere between well-known facts, personal experience and fascination, alternating abstract and symbolizing forms with specific ones.  Németh creates compositionally and dynamically balanced exhibition environments, which consist of objects, installations, performances, videos or staged photographs.

The solo exhibition Not my fault follows on from the author's last year's debut at Fait Gallery PREVIEW in  Brno, for which he created the Warm Greetings project.  He updated the elements from the solo exhibition, formally reconfigured them and added new facts.  The current exhibition continues in the author's more universal and symbolic line of art, which is characterized by a relaxed approach to form and experimentation with materials, while responding to general themes based on his observations and the state of society.  The exhibition Not my fault in the Station Gallery is characterized by a significant minimalist approach, airy installation, subtle color and material diversity with a characteristic conceptualization of the objects and materials used.  It is a clear shift from the personally motivated criticism of the church, towards ideas that every individual can identify with.

The wax objects bent under the influence of force and heat, which are the embodiment of time-limited records of direct artistic input and its physical gesture, are the central motifs through which he develops a minimalist exhibition environment.  The author's deformed candles, which Németh originally took from the context of the first Holy Communion, represented the vulnerability and unconscious adaptation of individuals to the canons of ecclesiastical power in past projects.  The objects gradually moved from the initial small bends and subtle deformations to the accumulated and organically acting homogeneous masses, which from a close point of view reveal their unique heterogeneous character.  Through the tangle of destroyed candles, he currently communicates the effects of unspecified superior power, loss of responsibility, uncontrollable external stimuli, social norms, pressures and expectations acting on the individual or collective in today's world.  It is a simple poetics of authorial gesture that moves somewhere between creativity and destruction.

As was the case in Németh's past projects, we can now follow a scenographic approach developed through hanging or ground-based modified vinyl textiles that respond to visually invisible but present heat and fire motifs in the project.  Deformations, changes of forms and states are naturally connected with their action, which are represented by stylized scattered waxes and stigmatically tuned curtain.  Rather, it seems to encourage voyeurism as if it was covering up the interior.  The exhibition project complements the wall-mounted assemblages, which are imaginary diary records of Nemeth's material and visual experimentation.


Back to Top