Josef Bolf

Oči kmitajú zľava doprava, zhora dole. Sledujú línie a diagonály, ktoré sa odrážajú a rozvetvujú ako lasery v zrkadlovej miestnosti a následne vracajú do počiatočných bodov. As above, so below. Nervózne tenisové pohyby hlavou zo strany na stranu sú vyrušované organickými krivkami a mäkkými amorfnými hmotami vymykajúcimi sa pravidlám načrtnutej geometrie. Hlavu otáčam o deväťdesiat až stoosemdesiat stupňov. Upside down, downside up. Nebudem klamať, je to nepokojná a intenzívna jazda, ktorá ma vťahuje z jedného deja do druhého a nechce pustiť. Vyráža dych a bez pátosu rozvibruje vnútorný kľud. Osobný sound design v hlave rozohráva hrdzavé kĺby robota, tlenie ohňa, lesný vánok či rytmické cválanie koňa. Hľadám počiatočný bod, ktorý by ma ukotvil v situácii. Ten však neexistuje, takisto, ako neexistuje ani ten konečný. ..., panelák, sídlisko, mesto, krajina, Zem, slnečná sústava, vesmír, multiverzum... Zoom in, zoom out.

Výstavný projekt Division by Zero predstavuje aktuálne smerovanie a nové zvraty v dynamicky sa vyvíjajúcej tvorbe českého vizuálneho umelca Josefa Bolfa (1971, Praha), ktorý pôsobí na výtvarnej scéne od konca deväťdesiatych rokov. Vyjadruje sa primárne maľbou – prirodzene poučenou a ovplyvnenou kresbou, grafikou či minulými presahmi do animácie, filmu a keramiky. S jeho dielami sú späté signifikantné emócie ponárajúce sa do útrob smútku, nostalgie, melanchólie či bližšie nešpecifikovaných úzkostí. Autorov prirodzený výber pocitov (z menej populárnej strany Mesiaca) vychádza z detských spomienok, osobných zážitkov či výňatkov z populárnej kultúry. 

Hoci sa Bolfova tvorba za obdobie posledných dvoch dekád prirodzene formálne a ideovo vyvíja, charakterizuje ju spojenie intenzívnej atmosféry s originálnou osobnou symbolikou či technologickými postupmi nesporne pripísateľnými autorovi. Bolf, v minulosti verný primárne figurálnym kompozíciám, sa v ostatných rokoch otvára prepájaniu postáv s mestskými a krajinárskymi výjavmi, ktoré postupne mutujú do abstrahujúco pôsobiacich homogénnych vizuálnych koláží. 

Když vydělíme nějaké číslo nulou, nevyjde nám jako výsledek nekonečně velké číslo. To proto, že dělení je definováno jako opak násobení: když dělíme nulou a potom nulou násobíme, měli bychom se opět dostat k číslu, u kterého jsme začali. Nicméně když vynásobíme nekonečno nulou, výsledkem je nula, ne nějaké jiné číslo. Neexistuje nic, co by šlo vynásobit nulou tak, aby výsledek byl nenulový; výsledek dělení nulou je proto doslova „neurčitý“. (Ted Chiang – Division by Zero)

Debutová samostatná výstava Josefa Bolfa na Slovensku prezentuje výber z jeho maliarskej tvorby, na ktorej pracoval od minulého roka. Už na prvý pohľad je zrejmé, že napriek povedomým vnemom, atmosfére či farebnosti sa pozeráme na vykročenie do nového a ešte neprebádaného prostredia. Autor cielene opúšťa svoju komfortnú zónu a prináša nové témy a formálne transformácie. Letmý pohľad na olejomaľby ponúka navrstvené maliarske plochy, ktoré z diaľky pôsobia ako abstrahujúce kompozície. Pri bližšej skúsenosti odkrývajú surrealisticky vybudované komplikované svety, v ktorých sa logika presúva do úzadia, aby dala vyznieť dynamickému toku prelínajúcich sa naratívov, vlastnej imaginácii a neutíchajúcej emocionálnej jazde. 

Podobne ako v minulosti Bolf siaha po spomienkach na detstvo. Motívmi panelákov, škôl či inými surovo pôsobiacimi architektúrami, ktoré kontrastujú s romantizujúco ladenými prírodnými scenériami, sa vracia na konkrétne miesta ukotvené v pamäti. Figurálne výjavy stále prítomné formou detských postáv, ľudsko-zvieracích mutantov, prekrytých tvárí či odvrátených tiel sú pevnou súčasťou Bolfovho maliarskeho sveta. Nezostávajú však v prvom pláne, ale prirodzene splývajú s vybudovaným univerzom pripomínajúcim spleť snov, voľných asociácií, automatických záznamov a osobnej mytológie. Záblesky minulosti sa striedajú so zábleskami budúcnosti. Obrazy v obrazoch glitchujú a podporujú ťažko uchopiteľnú postapokalyptickú úzkosť.

Aj napriek tomu, že súčasná Bolfova tvorba má stále výrazný kresbový charakter, vybrané diela predstavujú značný príklon k maliarskemu prejavu. Fluidné kompozície delí príznačným komiksovým spôsobom, ktorý znemožňuje lineárny spôsob čítania autorského naratívu. Bolfove emblematické vyškrabávané kresby do vrstvy tušu zostávajú, vďaka technologickej inovácií tentokrát však vyškrabáva do oleja, čo sa prejavuje na prirodzenejšom a menej surovom charaktere zobrazovaných foriem. Celkové rozvoľnenie nervóznej atmosféry a vizuálnej expresie prispieva k pomalšiemu prežívaniu dejov, ktoré až tak nekričia, ale skôr melancholicky bublú v spleti autorových fantázií a spomienok. 

Vývoj a miernu zmenu v atmosfére dokumentuje aj odklon od záplavy čiernych plôch, ktoré ustupujú prevahe farebných vrstiev či gradientov. Aktualizovaný kolorit nadväzuje na ikonické používanie magentovej ružovej a spoločne s odtieňmi modrej, fialovej, tyrkysovej či zelenej rytmizuje maliarske štruktúry a dynamizuje surrealisticko–psychedelické výjavy klaustrofobicky poukladané na ploche plátien. 

Dreams 
          Turn 
Nails 
    To 
        Leaves

Výstava Division by Zero prináša okrem selekcie Bolfových aktuálnych olejomalieb aj premiérové uvedenie autorskej kolaborácie s českým vizuálnym umelcom Radkom Brousilom (1981, Nitra). Na podnet spoločnej výstavy Brousil vytvoril sériu typografických keramických objektov, ktorých bacuľatá forma je ovplyvnená estetikou grafitových nápisov. Veta Dreams turn nails to leaves pochádza z autorovho osobného archívu, v ktorom zhromažďuje inšpiratívne výňatky textov z piesní gitarových indie a emo kapiel primárne z deväťdesiatych rokov. Glazovaný keramický nápis Brousil rozrušil dekoratívnou štruktúrou vytvorenou remeselným dekoratívnym valčekom, ktorý odkazuje na českú ľudovú tvorbu. Do surrealisticky ladeného textu Bolf maliarsky vstúpil svojimi emblematickými motívmi a symbolmi z autorskej knižnice. Originálna spolupráca medzi Brousilom a Bolfom celý výstavný projekt dynamizuje a zároveň kotví v prostredí pohnutej reality a snovej atmosféry. 

Josef Bolf

Eyes flicker from left to right, up and down. They follow the lines and diagonals reflected, branching like lasers in a mirrored room, bouncing back to their point of origin. As above, so below. Anxious tennis-like head movements from side to side are disrupted by organic curves and soft amorphic matter, spinning out of the outlined geometry’s control. I turn my head by 90 to 180 degrees. Upside down, downside up. Frankly speaking, this is an intense and restless drive, pulling me from one story to another, holding me fast. It’s breath taking, and no exaggeration to say it shakes up internal peace. The sound design in my head starts up rusty robot joints, a smouldering fire, forest breeze, or rhythmic gallop of a horse. I’m looking for a starting point that would help me to get anchored in the situation. But it doesn’t exist, nor does the end point... a housing estate, block of flats, city, country, Earth, solar system, universe, multiverse... Zoom in, zoom out.

The project Division by Zero represents the current direction, twists and turns in the dynamically unfolding artwork of Czech visual artist Josef Bolf (b. 1971, Prague), active in the art scene since the end of the 90s. Painting is his primary means of expression – naturally influenced by and capitalizing on his drawing, graphics or past ventures into animation, film and ceramics. His works are associated with significant emotions, getting immersed in the very entrails of sadness, nostalgia, melancholy, or a vague sense of anxiety. Bolf’s instinctive selection of feelings (from the reverse side of the Moon) grow out of his childhood memories, personal experiences, or citations from pop culture. 

The ideas and form of Bolf’s artwork have naturally evolved over the past two decades, but their characteristic fusion of intense atmosphere with original personal symbolics or technological approaches is unequivocally attributable to the artist. Bolf, primarily loyal to figural compositions in the past, has gradually opened up to connecting figures with cityscapes and landscapes that gently mutate into homogeneous visual collages with an abstract appeal. 

“Dividing a number by zero doesn’t produce an infinitely large number as an answer. The reason is that division is defined as the inverse of multiplication; if you divide by zero, and then multiply by zero, you should regain the number you started with. However, multiplying infinity by zero produces only zero, not any other number. There is nothing which can be multiplied by zero to produce a nonzero result; therefore, the result of a division by zero is literally “undefined.” (Ted Chiang – Division by Zero)

This debut solo exhibition of Josef Bolf in Slovakia represents a selection of paintings he started to work on last year. At first glance it’s clear that we’re looking at a new, unexplored area, in spite of all subconscious perceptions, atmosphere, or colouring. The artist has deliberately abandoned his comfort zone, establishing new topics and formal transformations. Just a glimpse of the oils reveals layered painting surfaces that from a distance give an impression of abstracting compositions. Up close, they expose surrealistically structured complicated worlds where logic withdraws to the background, letting shine a dynamic stream of overlapping narratives, personal imagination and unceasing emotional drive. 

As in the past, Bolf here reaches out for his childhood memories. He returns to specific places, engraved in his memory through motifs of blocks of flats, schools or other rough architecture contrasting with romantically-tuned natural settings. Figural scenes, ever present through figures of children, human-animal mutants, covered faces or reversed bodies, are a firm component in Bolf’s world of painting. Yet they do not linger in the first plane, they naturally blend into the constructed universe, evoking an entanglement of dreams, free associations, automated recordings and personal mythology. Flashes from the past alternate with flashes of the future. Pictures within paintings glitch, and support post-apocalyptic anxiety, hard to wrap one’s head around. 

Although Bolf’s current artwork has a strong flavour of drawing, selected works heavily lean towards painting. Fluid compositions are divided in his typical cartoon manner, disabling a linear reading of his narrative. Bolf’s emblematically-scratched drawings into a layer of ink are still there, but technological innovation has allowed him to scratch into oil, leading to a more natural, more subtle character of depicted forms. The overall slackening of the tense atmosphere and visual expression feeds into a slower pace of experiencing. Instead of intense screaming, the events rather start to simmer melancholically in a jumble of the artist’s fantasies and memories. 

A detour from a flood of black surfaces, to gradually dominating colourful layers or gradients, documents an evolution and slight change in atmosphere. Updated colouring follows on an iconic use of magenta pink, along with the shades of blue, purple, turquoise or green, adding rhythm to the painting structures and dynamizing surreal and psychedelic scenes, claustrophobically layered on the surface of the canvases. 

Dreams 
          Turn 
Nails 
    To 
        Leaves

The exhibition Division by Zero not only brings out a selection of Bolf’s current oils, but also the premiere of his original collaboration with the Czech visual artist Radek Brousil (b. 1981, Nitra). For the sake of this exhibition, Brousil created a series of typographic ceramic objects, their chubbiness reflecting the aesthetics of graffiti. The statement Dreams turn nails to leaves comes from the personal archives of the artist, where he collects inspirational excerpts from the lyrics of guitar indie and emo bands, mainly from the 90s. Brousil distressed a ceramic glazed inscription with a decorative structure formed by a craft decorative paint roller, referring to Czech folk art. Bolf made an artistic entrée with his emblematic motifs and symbols from his personal library. The unique cooperation between Brousil and Bolf adds dynamics to the whole exhibition project, while anchoring it in the environment of an unsettled reality and dream-like atmosphere. 
Back to Top