So stay there
'Cause I'll be coming over
And while our blood's still young
It's so young, it runs
And won't stop 'til it's over
(The Temper Trap – Sweet Disposition)

Projekt Young & Wild reaguje na aktuálne tendencie a prejavy v súčasnom maliarstve a zároveň voľne tematizuje ľahkosť mladého bytia. Vizuálna esej rozpráva o nespútanej mladosti (duchom, nie vekom), ktorá je signifikantná introspektívnym prežívaním, organickým prístupom k životu a tvorbe a bezhraničnou otvorenosťou voči experimentovaniu a skúšaniu nových vecí. Koncepcia výstavy spojila autorku a autorov najmladšej generácie česko-slovenskej výtvarnej scény, ktorí sa venujú primárne tradičnej maľbe a občasným presahom v intenciách expandovanej maľby, tvorbe priestorových objektov a kresbe. Vystavujúcu trojicu okrem vzťahu k maliarskemu uvažovaniu spája aj generačná príbuznosť (všetci sú minuloroční absolventi rozličných vysokých škôl) a formou nezaťažený vizuálny eklektizmus prekvitajúci od začiatku ich aktívnej tvorby.

Vystavené diela spája záujem o telesnosť, prostredníctvom ktorej autorka a autori rozvíjajú témy späté so zobrazovaním, dešifrovaním a skúmaním identity a postavenia jednotlivcov (i seba) v súčasnej spoločnosti. K figuratívnemu zobrazovaniu využívajú rôznorodé formálne a ideové prístupy. Na výstave sa tak striedajú figurálne motívy so symbolizujúcim charakterom a dôrazom na sebareflexiu (Kryštof Strejc) s telami, ktoré nič neskrývajú – sú zachytené v banálnych momentoch a neprikrášlených záchvevoch reality so silným emocionálnym podfarbením (Margaréta Petržalová). Zobrazovanie telesnosti vedie až k jej absolútnej absencii a zostáva prítomná len použitou farebnosťou pripomínajúcim farbu kože, gestickou expresivitou a motívmi inšpirovanými tetovaniami a hororovou kultúrou (Oskar Felber). Hlavnou inšpiráciou vystavujúcich sú témy vychádzajúce z najbližšieho okolia a vlastného životného štýlu. Prirodzený záujem o banalitu bežných dní, mystifikácií výjavov, ironizovaní (umeleckej) scény či hlboko zakorenený interes o výňatky z populárnej kultúry tvorí tematickú mozaiku vystavených obrazov. Tvorba autorky a autorov je na tepe doby a prekvitá v prostredí sociálnych sietí. Fyzický kontakt s dielami však zostáva stále nevyhnutný.

Aj napriek tomu, že diela Oskara Felbera, Margaréty Petržalovej a Kryštofa Strejca sa v priebehu ostatných rokov formálne rozvíjali, vždy mali blízko k expresívnej maľbe v rozličných podobách. V najnovších maľbách Kryštofa Strejca pozorujeme odklon od dlhodobo príznačného kresebného charakteru diel k čistejšej práci s olejom, v ktorej sa formálna expresívnosť transformovala do vnútorného vypätia postáv a atmosféry zobrazených scén (Rationalize everything). Neprehliadnuteľný gestický maliarsky temperament v tvorbe Oskara Felbera výrazne zakceleroval a prešiel až do fyzických zásahov, deštrukcii a rekonfigurácií maliarskych plátien (Act first, think later). Maľba Margaréty Petržalovej je už zo svojej podstaty organicky divoká a zmyselne telesná. Energický rukopis dopĺňa dynamickým vymývaním farieb, ktoré podčiarkujú dočasný charakter momentu (Anything goes).


So stay there
'Cause I'll be coming over
And while our blood's still young
It's so young, it runs
And won't stop 'til it's over
(The Temper Trap – Sweet Disposition)

The Young & Wild project responds to the current tendencies and manifestations in contemporary fine-art painting and, at the same time, thematises youthful lightness of being. This visual essay speaks about unbound youth (by spirit, not age), characterised by introspection, an organic approach to both life and creation, and boundless openness to experimenting and trying new things. The concept of the exhibition allied three artists of the youngest generation from the Czecho-Slovak fine-art scene, who focus primarily on traditional painting, their works occasionally overlapping with areas of expanded painting, creation of spatial objects, and drawing. In addition to similarities in their ways of thinking about painting, these three artists are also connected through generational kinship (all are last-year graduates of various universities) as well as by a form-unburdened, visual eclecticism, flourishing from the beginnings of their active creative work.

The exhibited works are linked by the artists’ interest in physicality, through which they develop topics connected with presenting, deciphering, and investigating the identity and position of individuals (including the artists) in society today. For their figurative portrayals, they use a variety of formal and conceptual approaches. In the exhibition, figural motifs of symbolic character and emphasis on self-reflection (Kryštof Strejc) alternate with bodies that conceal nothing – they are presented in trivial moments and unvarnished flashes of reality, with a strong emotional background (Margaréta Petržalová). Displaying the body’s physicality leads to its absolute absence, and it remains present only through the use of colours similar to those of the human body, by gestic expressivity, and motifs inspired by tattoos and horror culture (Oskar Felber). The main inspirations of the exhibiting artists are topics taken from the artists’ immediate surroundings and lifestyles. The natural interest in the triviality of unremarkable days, the mystification of images, the send-up of the (art) scene, and deeply rooted interest in excerpts from popular culture builds the thematic mosaic of the exhibited paintings. The artists’ works pulse with the heartbeat of the era, flourishing in the environment of social networks. However, physical contact with the artworks is still inevitable.

Despite the fact that, in the course of the last several years, the artworks of Oskar Felber, Margaréta Petržalová and Kryštof Strejc have been developing formally, these works have remained close to expressive painting of various types. In the latest paintings by Kryštof Strejc, we can see a departure from the drawing style typical of his paintings to a clearer working with oil, in which the formal expressivity has become transformed into tensions internal to both the characters and the atmosphere of the scenes depicted (Rationalise everything). In the work of Oskar Felber, the painter’s eye-catching gestic temperament has significantly accelerated, resulting in physical interferences with, and destructions and re-configurations of painted canvases (Act first, think later). Margaréta Petržalová’s painting is, from its essence, organically wild and sensually physical. To her energic brushwork, she adds the dynamic washing-away of paint, thus highlighting the transient character of a moment (Anything goes).