Tvorbu Adama Šakového charakterizuje prienik suverénne zvládnutej maliarskej techniky a post-konceptuálneho uvažovania. Tvorí v cykloch, v ktorých sa prirodzene presúva od osobných tém k univerzálnym a naspäť. V intenciách svojho umeleckého programu sa vzdáva vlastného maliarskeho rukopisu a prisvojuje si fotografickú, hyperrealistickú a historizujúcu štylizáciu popretkávanú defektmi a cielenými chybami v realite. Forma sa stáva súčasťou jeho stratégie, prostredníctvom ktorej sa cielene zahráva s diváckou percepciou. Spôsob, akým Šakový buduje obraz otriasa zažitými situáciami a predpokladmi o povahe reality. Jeho maľby nie sú na prvý pohľad komplikované. Absurdnosť prichádza s trpezlivým vnímaním a postupným uvedomovaním si jednotlivých vizuálnych súvislostí.

Výstavný projekt Can't See The Forest For The Trees stavia na minulých základoch – spája prírodné scenérie a reorganizuje bežnú realitu. Šakový v snahe o dokonalé zmätenie publika konštruuje rozličné svetelné zdroje a vrhá absurdné tiene, vytvára nelogické hĺbky priestorov a pokračuje v bizarnej estetizácii kulisových výjavov. V monumentálnych maľbách, diptychu a triptychu zobrazuje vizuálne výseky z fiktívnych krajín, ktoré buduje ako objekty vo svojom fotoateliéry.

Adam Šakový's work is characterized by a combination of masterful painting techniques and post-conceptual thinking. Artist works in the series, in which naturally moves from personal topic to universal and backward. In the intention of his art program, he abandons his own painting style and adopts photographic, hyperrealistic, and historicizing stylization, interwoven with defects and targeted mistakes in reality. The form becomes a part of his strategy through which he is targeted with the viewer's perception. The way how Šakový build paintings change the common situations and assumptions about the nature of reality. His paintings are not complicated at first sight. The absurdity comes with patient perception and gradual awareness of each visual context.

Solo exhibition "Can't See the Forest For the Trees" builds on past projects - combining natural scenery and reorganizing everyday reality. In pursuit of perfect confusion, the artist constructs various light sources and casts absurd shadows, creates illogical depths of space, and continues the bizarre aestheticisation of backdrops. In monumental paintings, diptych and triptych, he displays visual cuts from fictional landscapes that he creates as objects in his photo studio.